Piotr Arnoldes

Regulamin konkursu Facebook - LIDER WŚRÓD FANÓW

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK – LIDER WŚRÓD FANÓW Z DNIA 1.04.2020r.§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu Facebook – Lider wśród Fanów (zwanym dalej “Konkursem”), jest fotograf Piotr Arnoldes (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/arnoldes.fotograf (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 


§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:

I MIEJSCE – Portretowa sesja zdjęciowa zrealizowana przez Organizatora, której efektem będzie 10 zdjęć przekazanych do dyspozycji Zwycięzcy. Organizator wyraża zgodę na przekazanie prawa do sesji zdjęciowej innej osobie w ramach upominku.

II MIEJSCE – Wydruk wybranej pracy autorstwa Organizatora; wyboru dokonuje Zwycięzca z galerii umieszczonej pod adresem: www.arnoldes.com/galeria/in-my-free-time
Wymiary wydruku to 50cm krótki bok, długi bok w zachowanej skali ale nie mniej niż 50cm.

III MIEJSCE – Książka o tematyce fotograficznej o wartości do 40zł.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Piotr Arnoldes Fotograf - www.facebook.com/arnoldes.fotograf

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/arnoldes.fotograf

2. Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020 do godz. 15:00.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby, które są fanami strony Piotr Arnoldes Fotograf www.facebook.com/arnoldes.fotograf, ponieważ tylko w ten sposób można zdobyć tytuł „Lider wśród Fanów” ustanawiany poprzez działania związane z Fanpagem Piotr Arnoldes Fotograf

2. Fani strony mogą uzyskać wyższą pozycję w rankingu dzięki następującym działaniom:

a. zaproszenie znajomych do polubienia strony korzystając z zakładki „Społeczność” na Fanpage’u
b. aktywne komentowanie postów umieszczonych na stronie www.facebook.com/arnoldes.fotograf
c. aktywność poprzez udostępnianie postów na swoich profilach za pomocą przycisku „Udostępnij”
d. aktywność w postaci reakcji pod postami (np. Like).

3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/arnoldes.fotograf
 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD


1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu.

3. Laureaci zostaną wyłonienie automatycznie na podstawie aktywności opisanych w § 5. Ust. 2 Regulaminu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/arnoldes.fotograf

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com/arnoldes.fotograf wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Szczegóły odbioru nagrody za I MIEJSCE zostaną ustalone korespondencyjnie lub telefonicznie.

9. Przyznane w Konkursie pozostałe nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Facebook - Lider wśród Fanów z dnia 1.04.2020 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do 1 maja 2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.arnoldes.com

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.arnoldes.com

 

 

Facebook

O mnie

Specjalizuję się w fotografii przeznaczonej przede wszystkim dla branży HoReCa. Realizuję zlecenie na terenie całego kraju. Tematyka, w której odnajduję się najlepiej to fotografia wnętrz oraz fotografia kulinarna. Zajmuję się także szeroko pojętą fotografią reklamową. Jestem bardzo zaangażowany w projekty, które realizuję. Dobry efekt końcowy przynoszący dodatkowe zyski moim Partnerom Biznesowym cieszy i motywuje do kolejnego działania. Gorąco polecam zapoznanie się z galerią fotografii wnętrz oraz ofertą zamieszczonymi na mojej stronie internetowej.

Ostatnio Dodane

Realizacja i projekt graficzy Arteneo. Prawa autorskie Piotr Arnoldes 2007-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.